Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2328/UBND-HCC1 ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp giải quyết công việc trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19