Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 70/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19