Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 22/TB-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Thông báo số 22/TB-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19