Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 2077-TB/TU ngày 30/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19