Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 2057-TB/TU ngày 25/02/2020 của Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19