Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19