Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19