Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19