Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 740a/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19