Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 627/QĐ-SYT ngày 10/5/2021 của Sở Y tế về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19