Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 543/QĐ-BYT, ngày 23/02/2022 của Bộ Y tế phê duyệt sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19