Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 461/QĐ-UBND, ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tiểu ban triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19