Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19