Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời về tiêu chí đánh giá, xác định cấp độ dịch bệnh covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19