Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về thưởng tiền cho cá nhân cung cấp thông tin (gọi tắt là người tố giác) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19