Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định thành lập Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 cấp huyện cho UBND cấp huyện

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19