Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2095/QĐĐC-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc định chính Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 05/08/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động…

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19