Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2095/QĐĐC-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc định chính Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 05/08/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động…