Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về việc quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19