Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19