Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của CP, QĐ số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng CP quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19