Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 42/KH-SYT ngày 25/5/2021 của Sở Y tế về cơ sở vật chất cho việc phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19