Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 38/KH-SYT, ngày 08/6/2022 của Sở Y tế triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh của ngành Y tế Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19