Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 23/8/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19