Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Hướng dẫn số 8212/HD-BCĐ ngày 17/9/2021 của BCĐ tỉnh về hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19