Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 937/SYT-NVYD, ngày 15/4/2023 của Sở Y tế v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19