Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 896/UBND-TH2 ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19