Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 6615/UBND-VX1 ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19