Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 6555 /CV-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Văn bản số 392-TB/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19