Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 5626/UBND-VX1 của UBND tỉnh ngày 26/7/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19