Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo kết luận của thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19