Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 4975/UBND-VX1 ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19