Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 4760/UBND-VX1, ngày 21/06/2023 của UBND tỉnh v/v thực hiện Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 20

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19