Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3558-CV/TU ngày 31/7/2020 của Tỉnh Uỷ Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới