Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3229-CV/TU ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị đón học sinh đi học và một số công việc quan trọng tại các địa phương

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19