Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3193/UBND-VX1 ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19