Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 317/SYT-NVYD, ngày 27/1/2022 của Sở Y tế v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mùa Đông – Xuân

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19