Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 309/CV-BCĐ ngày 13/01/2022 của BCĐ tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19