Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2996/UBND-KT1 ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh triển khai KL của Thủ tướng CP tại HNTT Chính phủ với các địa phương (ngày 10/4) về các nhiệm vụ, GP cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho SXKD, thúc đẩy giải ngân VĐTC, BĐASXH, TTATXH ứng phó với đại dịch covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19