Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2927/UBND-CN2 ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19