Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2822/UBND-VX1 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/4/2020.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19