Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2792/UBND-NN2 ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT tại Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19