Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2790/UBND-VX1 ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc riển khai thông báo kết luận số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực CP chiều ngày 13/4/2020 về phòng, chống dịch covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19