Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2784/UBND-VX1, ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh v/v tạm dừng khai báo y tế phòng,chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19