Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2769/VPCP-KGVX ngày 09/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đặt hàng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19