Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2714/UBND-TH1 ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ công vụ trong thời gian phòng, chống dịch covid-19 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19