Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 271/UBND-VX1 ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng và Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19