Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2678/CV-BCĐ, ngày 27/4/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh v/v tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19