Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2554/UBND-VX1 ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 và 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19