Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2462/UBND-CN2 ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19