Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2427/UBND-VX1 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác chống dịch covid-19 tại các huyện, thành phố

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19